Algemene Voorwaarden

BEGRIPPENLIJST

  • Algemene voorwaarden: een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van deprestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd;
  • Opdrachtgever: Hogans B.V. (KvK: 88420957), hierna aangeduid met: Hogans
  • Opdrachtnemer: Ieder natuurlijk of rechtspersoon met wie Hogans een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie Hogans een offerte uitbrengt.

 

ALGEMEEN

01. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten tussen de opdrachtgever en Hogans, tenzij anders is overeengekomen.

 

OFFERTES, OVEREENKOMST EN BEVESTIGING

02. Offerte
Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer de oorspronkelijke inhoud van de opdrachtgever verandert kan de prijsopgave gewijzigd worden. Hogans is niet gebonden aan de voor de opdracht gegeven prijs wanneer blijkt dat de opdrachtgever meer werkzaamheden verlangt dan is afgesproken. Er is geen verplichting tot levering van een gedeelte van de opdracht tegen een overeengekomen gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Kosten van derden worden direct doorberekend; dit geldt ook voor prijswijzigingen bij derden.

03. Opdrachtbevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd te worden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling of schriftelijk mee instemt dat Hogans een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

04. Meerdere ontwerpers / ontwerpbureaus
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht aan meerdere ontwerpers of ontwerpbureaus uitbesteedt, dient de opdrachtgever Hogans hiervan op de hoogte te brengen en te vermelden om welke ontwerpers of ontwerpbureaus het gaat.

 

DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

05. Verstrekken van de gegevens
De opdrachtgever verplicht zich tot een tijdige levering van benodigde, volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/ of materialen. Levering van onvolledige/ ondeugdelijke en/of onduidelijke gegevens en/of materiaal blijft voor risico van de opdrachtgever.

06. Vertrouwelijke informatie
De opdrachtgever en Hogans verplichten zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie.

07. Wijziging van de opdracht
Wijzigingen met betrekking tot de opdracht moeten tijdig en schriftelijk door de opdrachtgever bekend worden gemaakt aan Hogans. Als dit mondeling gebeurd is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

08. Gebruik van diensten / producten van derden
Gebruik van diensten/producten van derden met betrekking tot de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever. Hogans kan als tussenpersoon optreden; hier staat een afgesproken vergoeding tegenover. Wanneer betaling aan derden via Hogans verloopt is zij gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot op de kosten te verlangen.

09. Openbaarmaking en verveelvoudiging
Zowel Hogans als de opdrachtgever dienen elkaar in gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren, voordat wordt overgegaan op openbaarmaking en of verveelvoudiging.

10. Termijn en levering
De tussen opdrachtgever en Hogans overeengekomen leveringstermijn zijn indicatief en niet als definitieve termijnen aan te merken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst kan de overeengekomen levertijd overschreden worden.

 

AUTEURSRECHT, MODELLENRECHT EN EIGENDOMSRECHT

11. Auteursrecht en industrieel eigendom
Alle intellectuele eigendommen van de door Hogans ontworpen/tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films e.d. blijven bij Hogans berusten, indien anders overeengekomen.

12. Onderzoek naar bestaan van rechten
Hogans is niet verplicht tot het doen van onderzoek naar het bestaan van relevante rechten met betrekking tot de opdracht/ opdrachtgever.

13. Auteursrecht
Hogans garandeert dat het geleverde door Hogans is ontworpen en dat zij geldt als de maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Auteursrechten zijn niet in de kosten van een ontwerp inbegrepen. De opdrachtgever verklaart geen inbreuk te maken op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaart Hogans van gevolgen uit oneigenlijk gebruik hiervan, tenzij anders is overeengekomen.

14. Naamsvermelding
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Hogans ten allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Hogans openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij anders overeengekomen.

 

GEBRUIK EN LICENTIE

15. Het gebruik
In de opdrachtovereenkomst wordt vastgelegd waar het ontwerp voor zal worden gebruikt. Wanneer de opdrachtgever het gebruik wil uitbreiden gebeurt dit in overleg met Hogans, tenzij anders overeengekomen. Deze licentie geldt zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen die hieraan verbonden zijn. Gebruik door derden is alleen middels schriftelijke toestemming van Hogans toegestaan, tenzij anders is overeengekomen.

16. Wijzigingen
De opdrachtgever mag zonder schriftelijke toestemming van Hogans geen veranderingen aanbrengen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, tenzij anders is overeengekomen. Hogans dient als eerste in staat te worden gesteld een door de opdrachtgever gewenste wijziging uit te voeren. Hiervoor dient echter geen vergoeding te worden betaald.

17. Gebruik door Hogans
Hogans de vrijheid alle ontwerpen te gebruiken voor eigen promotie en/of publiciteit.

 

PRODUCT DOMEINNAMEN, WEBSITES EN CMS

18. Eigendom opgeleverde website en achterliggend CMS
Hogans blijft eigenaar van de opgeleverde website en achterliggend CMS. De gegevens op de website (aangeleverde foto’s, bestanden, tekst etc.) blijven expliciet eigendom van de klant en worden niet door Hogans aan derden verstrekt.

19. Gebruik opgeleverde website en achterliggend CMS
De opdrachtgever wordt eigenaar van de aangeschafte domeinnaam. De opdrachtgever mag onbeperkt gebruik maken van de opgeleverde website. Tevens mag de opdrachtgever gebruik maken van het achterliggende CMS om de website te onderhouden. Dat wil zeggen dat de opdrachtgever geen eingaar is van het complete CMS. Het CMS en de website kunnen niet door de opdrachtgever worden opgeëist of meegenomen naar een andere partij. Tenzij anders wordt overeengekomen.

20. Werkzaamheden derden

Aangezien Hogans de eigenaar is van opgeleverde de website en het achterliggende CMS mag de opdrachtgever derden partijen geen opdracht geven voor werkzaamheden aan de opgeleverde website of het achterliggende CMS. Tenzij anders wordt overeengekomen.

 

HONORARIUM

21. Bewijsexemplaren
Naast het overeengekomen honorarium worden ook de in het kader van de opdracht gemaakte kosten in rekening gebracht, zoals reis-, administratie- en transportkosten en kosten van derden. Prijsopgaven zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW.

22. Honorarium bij gewijzigde opdracht/ meerwerk
Wanneer Hogans meer of andere werkzaamheden moet verrichten als gevolg van onjuist verstrekte gegevens en/ of materialen in de opdracht, zullen deze werkzaamheden apart in rekening worden gebracht. Wijzigingen van de opdracht die leiden tot minder kosten/werkzaamheden geven aanleiding tot een reële verlaging van het eerder tussen opdrachtgever en Hogans overeengekomen bedrag.

 

BETALING EN AFNAME

23. Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Hogans nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd over het gefactureerde bedrag. Alle door Hogans gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 euro exclusief BTW.

24. Periodieke betalingen
Hogans heeft het recht honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

25. Ontbindende voorwaarden
Alle leveringen voortvloeiende uit de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de opdracht vinden plaats voor de ontbindende voorwaarde van betaling.

 

BEEINDIGEN EN HERROEPEN VAN DE OPDRACHT

26. Beëindigen van de opdracht door de opdrachtnemer
Wanneer enige verplichtingen niet geheel, niet of niet tijdig nagekomen worden door de opdrachtgever, bij faillissement of opschorting van betaling en bij liquidatie van de opdrachtgever, is de opdrachtgever toerekenbaar in verzuim. In deze gevallen heeft Hogans het recht zonder sommatie en/of rechtelijke tussenkomsten de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

27. Beëindigen van de opdracht door de opdrachtgever
Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht door de opdrachtgever dient de opdrachtgever alle in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden. Alles onverminderd het recht van Hogans op vergoeding wegens winstderving en uit annulering voorvloeiende kosten en/ of schade.

28. Herroepen van de opdracht
Wanneer de uitvoering van de opdracht of levering van het werk door verzuim of overmacht van de opdrachtgever wordt vertraagd of geannuleerd door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag alsmede de reeds gemaakte kosten te betalen, onverminderd het recht van Hogans verdere kosten of schade vergoeding te vorderen.

29. Overmacht
Ziekte en tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid van Hogans ontslaat haar van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of leveringsplicht. De opdrachtgever kan dan geenaanspraakmakenopvergoedingvan kostenenschade.Hoganszalziekte,tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid zo spoedig mogelijk te melden aan de opdrachtgever; de opdrachtgever heeft na ontvangst van deze melding gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting om het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden.

 

AANSPRAKELIJKHEID

30. Aansprakelijkheid
Hogans is niet aansprakelijk voor fouten in de tekst van het ontwerp, wanneer de opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. Hogans is niet aansprakelijk voor fouten gemaakt door derden of voor fouten als gevolg van onduidelijke of onjuiste gegevens verstrekt door de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever van mening is dat Hogans is tekort geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijkenstelthemindegelegenheid die tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.

31. Beperking aansprakelijkheid
Voor zover Hogans verplicht zou zijn tot vergoeding van enige schade op de grond van gebreken aan het geleverde, is deze schadevergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op het geleverde betrekking heeft, verminderd met de door Hogans gemaakte kosten voor de inschakeling van derden. Hogans is jegens de opdrachtgever alleen aansprakelijk voor de directe schade die deze lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door Hogans in de nakoming van zijn verplichtingen. Onder een toerekenbare tekortkoming wordt voor de lezing van dit artikel verstaan: een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend ontwerper onder de desbetreffende omstandigheden en met inachtneming van normale oplettendheid en met de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen uitgerust, heeft kunnen en behoren te vermijden.

32. Eigendommen van de opdrachtgever
Hogans bewaart, gebruikt, bewerkt en verwerkt zaken die haar zijn toevertrouwd door de opdrachtgever met dezelfde zorg als wanneer het om haar eigen zaken gaat. Indien de opdrachtgever dit risico verzekert wil zien, dient hij daarvoor zelf zorg te dragen.

33. Eigendommen van Hogans
Bij beschadiging of tenietgaan van door Hogans aan de opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als genoemd in artikel 9, wordt de schade in rekening gebracht.

34. Geleverde materialen
Indien de opdrachtgever aan Hogans materialen heeft verstrekt benodigd voor het uitvoeren van de overeenkomst, vrijwaart de opdrachtgever Hogans van aanspraken van derden m.b.t. eventuele op deze materialen rustende auteursrechten.

35. Verval aansprakelijkheid
De opdrachtgever vrijwaart Hogans van aansprakelijkheid voor en de gevolgen van aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door Hogans aan opdrachtgever geleverde diensten. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

 

INPECTIE EN KLACHTEN

36. Inspectie
De opdrachtgever is verplicht de door Hogans geleverde opmaak-,druk-, of andere proven van concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze binnen 8 dagen na ontvangst gecorrigeerd of goedgekeurd aan Hogans retour te zenden. Bij gebreke van (tijdige) retourzending wordt de opdrachtgever geacht met de proeven akkoord te zijn.

37. Klachten
De opdrachtgever is verplicht de diensten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten moeten uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de diensten schriftelijk aan Hogans worden gemeld. Klachten geven de opdrachtgever nimmer enig recht betaling van de overeengekomen prijs of bijkomende kosten, geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten of in licentie te zijn verstreken. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 30 dagen na levering van de diensten schriftelijk aan Hogans worden gemeld.

35. Behandeling van klachten
Aan het in behandeling nemen van een klacht kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Hogans is, nadat een klacht gegrond is bevonden, steeds gerechtigd de betreffende dienst te vervangen.

 

OVERIGE BEPALINGEN

36. Andere voorwaarden
Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen bindend wanneer zij niet in strijd zijn met de voorwaarden van Hogans of als Hogans deze voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

37. Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden, de overeenkomst die Hogans sluit met de opdrachtgever, de totstandkoming daarvan en voorts alle door Hogans uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen is Nederlands recht van toepassing.